Transchegaraviy bankrotlikda yuridik shaxsni qayta tashkil etish

Mualliflar

  • Sherzod Nosirov Jahon iqtsiodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

Kalit so‘zlar:

transchegaraviy bankrotlik, yuridik shaxsni qayta tashil etish, yurisdiksiya, asosiy manfaatlar markazi, birlashish, qo’shib yuborish, ajratib chiqarish, bo’lish, kreditor, qarzdor, sudgacha sanatsiya, to’lovga qobiliyatsizlik

Annotasiya

Ushbu maqolada transchegaraviy bankrotlik jarayonida yuridik shaxsni qayta tashkil etishning muhim jihatlari muhokama qilingan. Yuridik shaxsni qayta tashkil etishning bankrotlikdan oldingi chora tadbir yoki bankrotlik jarayonidagi maxsus yachim sifatidagi o’rni tahlil qilingan. Tadqiqot yuridik shaxsni qayta tashkil etishning umumiy bankrotlik jarayoni doirasida tamoyillari, mexanizmlari va amaliy oqibatlarini o'rganib chiqadi, ularning xalqaro huquq landshaftida moslashuvchanligi va maqsadga muvofiqligini yoritadi. Undan kelib chiquvchi xavf-xatarlar va murakkabliklar o’rganilib, hal qilishda muhim taklif va yechimlar keltirib o’tilgan

Foydalanilgan adabiyotlar

Oʻzbekiston Respublikasining “Toʻlovga qobiliyatsizlik toʻgʻrisida”gi Qonuni // lex.uz

Leng Fei. Two Esseys on Corporate Reorganization under Chapter 11. PhD thesis. University of Tennessee. – Knoxville. 2006.

Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2013. – Б.

Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 161.

Реорганизация в деле о банкротстве. Как недобросовестные должники меняют управляющих и подсудность. Дмитрий Тугуши, советник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Роман Крылов, младший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 2014.

Якубова, М. (2022). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РАЗРЕШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ. In ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ (pp. 46-56).

Якубова, М. (2020). Применение альтернативных правовых методов разрешения инвестициаонных споров в Республике Узбекистан. Общество и инновации, 1(2/S), 261-268.

ABDUMALIKOVNA, Y. M. Analyses of Adr in Investment Dispute Resolution. JournalNX, 7(02), 317-320.

Yakubova, M. (2023, December). Ответственность за кибератаки при разрешении онлайн-споров. In International Conference on Legal Sciences (Vol. 1, No. 9).

Yakubova, M. (2023, November). Инвестиции в зеленую экономику: правовое регулирование. In International Conference on Legal Sciences (Vol. 1, No. 8, pp. 19-31).

Yakubova, M. (2023, October). Правовой переход в законодательную базу по инвестициям в зеленую экономику. In International Conference on Legal Sciences (Vol. 1, No. 7).

Yakubova, M. (2021). APPLICATION OF ALTERNATIVE METHODS OF INVESTMENT DISPUTE RESOLUTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: APPLICATION OF ALTERNATIVE METHODS OF INVESTMENT DISPUTE RESOLUTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. TSUL Legal Report International electronic scientific journal, 2(1), 94-100.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2023-12-15